Repelenty lub atraktany - żywność i pasze

Rozporządzenie nr 528/2012 w artykule 2 ust. 5, w sprawie udostępnienia na rynku oraz stosowania produktów o charakterze biobójczym, mówi, że żywność, jak i pasze, mające zastosowanie jako repelenty bądź atraktany – PT 19, nie wchodzą w zakres rozporządzenia.

Jednak interpretacja tego zapisu, stanowi źródło wielu pytań. W dużej mierze dotyczą one wprowadzaniu do obrotu produktów, które zawierają bądź też składają się ze środków w obrębie żywności jak i pasz. Pojawiające się rozbieżności, głównie obejmujące interpretację, spowodowały, że Komisja Europejska jak i przedstawiciele państw członkowskich zdecydowali się na podjęcie dyskusji, której celem byłoby uzyskanie wspólnego stanowiska w tej problematycznej kwestii.

Uzgodniona i wypracowana opinia, stwierdza, że wyłączenie z zakresu rozporządzenia biobójczego dotyczy tylko produktów wprowadzanych do obrotu jako pasze lub żywność i stosowanych przez użytkownika w formie środków mających na celu przyciąganie ale i odstraszanie, zwalczenie organizmów szkodliwych.

Warto tu zauważyć, że w przypadku produktów dostarczanych użytkownikowi w celu przyciągania bądź odstraszania, podlegają odpowiednim zapisom rozporządzenia. Należy je traktować również jako produkty biobójcze. Jest tak nawet wówczas jeżeli działanie jest związane wyłącznie z zawartością w produkcie pasz lub żywności. Należy pamiętać, że produkty biobójcze mogą być wprowadzane do obrotu tylko na podstawie odpowiedniego pozwolenia.

Tego rodzaju produkty, podlegają zapisom w art. 89 rozporządzenia 528/2012 jak i artykule 21 rozporządzenia 1962/2014 w sprawie programu pracy, celem, którego jest wprowadzenie systematycznych badań wszystkich istniejących substancji o charakterze czynnym. Powyższe środki przejściowe, biorą pod uwagę możliwość zgłoszenia do programu w PT 19, substancji charakteryzowanych jako czynne, korzystających wcześniej z wyłączenia w przypadku pasz oraz żywności. Dla takiego zgłoszenia, termin upłynął w 2015 roku – 30 października. Produkty, które klasyfikują się jako biobójcze i zawierające żywność bądź też pasze, których nie włączono do programu przeglądu, na rynku mogą być udostępniane jeszcze przez 24 miesiące od daty wejścia w życie rozporządzenia 1062/2014. Tym samym dano możliwość i czas na dostosowanie się do obowiązujących zmian.